Czytasz posty znalezione dla frazy: środek odwoławczy

Temat: Za paradę do Strasburga
Za paradę do Strasburga
Organizatorzy Parady Równości 2005 złożyli do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu skargę na naruszenie przez Polskę Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka.Ma ona związek z zakazem zorganizowania w czerwcu
przemarszu gejów i lesbijek ulicami stolicy. Organizatorzy Parady skarżą się
na naruszenie prawa do swobodnego gromadzenia się, do skutecznego środka
odwoławczego oraz na dyskryminację - poinformowała w piątek na konferencji
Maria Ejchart z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której przedstawiciele
reprezentować mają organizatorów Parady przed Trybunałem.
www.wprost.pl/ar/?O=84080
dyskryminacja mniejszości seksualnej polegała - w ocenie Cybulskiego -
na "nieobiektywnym, nieracjonalnym i nieuzasadnionym różnicowaniu ludzi,
którzy są w podobnej sytuacji". "Władze wykonawcze stolicy inaczej traktowały
organizatorów tej parady niż organizatorów innych podobnych zgromadzeń. Ta
inność polegała m.in. na tym, że żądano od organizatorów Parady spełnienia
zawartych, co prawda, w prawie, pewnego typu obowiązków, czego nie robiła
wobec organizatorów innych zgromadzeń np. górników" - powiedział.
(Organizatorzy Parady mieli przedstawić m.in. plan zmiany organizacji ruchu
na trasie przemarszu - PAP).
Pytany, jakie sankcje grożą Polsce, odparł, że "sankcje natury moralnej,
etycznej". "Gdyby w Polsce dochodziło do systematycznego łamania prawa
konwencji można sobie wyobrazić również sankcje o charakterze politycznym lub
ekonomicznym stosowane przez inne państwa" - powiedział.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Świat prawniczy kontra minister Ziobro
W przypadku naruszania fundamentalnych praw człowieka przez pozbawiony rzetelnego nadzoru i kontroli, a przez to zdegenerowany, urzędniczy aparat sądowniczy państwa, każdemu obywatelowi przysługuje środek odwoławczy w postaci skargi do właściwego Trybunału.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Niewiedza o społeczeństwie
uczył marcin marcina
Jak się przygotowuje pytania z danego przedmiotu, to wypadałoby znać prawidłowe
odpowiedzi.W Polsce kasacja nie jest środkiem odwoławczym, tylko środkiem
zaskarżenia. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Żołnierzu! Haaaaalooooo
To, ze AGORA jest prywatna spolka, nie znaczy, ze znajduje sie ona
ponad prawem, ze moze ona np. gloryfikowac faszyzm (np. w jego
syjonistycznej odmianie) i uprawiac cenzure prewencyjna oraz
znieslawiac obywateli RP.
Polska podpisala i ratyfikowala tez miedzynarodowe konwencje, na
ktore sie powoluję.
PATRZ np:
pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Konwencja_Praw_Cz%C5%82owieka
Katalog praw człowieka chronionych przez Europejską Konwencję Praw
Człowieka znajdziemy w artykułach 2-13. Do pewnego stopnia katalog
ten przypomina katalog Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948
roku, acz zachodzą pomiędzy nimi istotne rozbieżności. Konwencja
gwarantuje: prawo do życia, zakazuje stosowania tortur, niewolnictwa
i pracy przymusowej, gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa
osobistego, zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu oraz zakazuje
wstecznego stosowania prawa karnego, potwierdza prawo poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia małżeństwa i
założenia rodziny, przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania,
WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI, jak również wolność zgromadzania się i
stowarzyszania, wreszcie chroni prawo do skutecznego środka
odwoławczego.
(...) Dodatkowo, w zakresie wykonywania praw i wolności, konwencja
zakazuje stosowania dyskryminacji opartej na jakiejkolwiek
podstawie, np. płci, rasy, koloru skóry, języka, wyznania,
pochodzenia itp.
Kto może skorzystać z praw i wolności zawartych w Konwencji?
Z praw i wolności konwencyjnych mogą korzystać wszystkie osoby
pozostające pod jurysdykcją (władzą) państw-stron Konwencji. Co to
oznacza? Chodzi tu przede wszystkim o obywateli tych państw, ale nie
wyłącznie. Uprawnieni do korzystania z praw i wolności są również
obcokrajowcy odwiedzający te państwa, a więc zarówno obywatele
innych państw, jak i bezpaństwowcy - osoby nie posiadające żadnego
obywatelstwa. Warto pamiętać, że zastosowanie Konwencji nie jest
ograniczone do terytorium określonego państwa, ale może rozciągać
się poza nie. Tak więc z praw i wolności konwencyjnych można
skorzystać na pokładzie samolotu, statku morskiego czy statku
kosmicznego należącego do tego państwa-strony Konwencji.
Kontrola przestrzegania Konwencji
Kontrola przestrzegania Konwencji dokonywana jest na dwu
płaszczyznach: skargi międzypaństwowej oraz skargi indywidualnej
(petycji). Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematu
Strona 4 z 4 • Wyszukano 276 rezultatw • 1, 2, 3, 4